Дипломная работа на тему Мониторинговая деятельность педагога-психолога в школе

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства і природокористування

Кафедра обліку і аудиту

Розрахункова робота

з дисципліни

„Економічний аналіз”

на тему:

Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ “Костопільський ЗТП”

Рівне – 2006р.

Зміст

Вступ

1. Загальна характеристика підприємства

2. Аналіз фінансового стану підприємства

2.1 Структурно-динамічний аналіз коштів підприємства за ступенем ліквідності

2.2 Структурно-динамічний аналіз джерел коштів

3. Параметричний аналіз

3.1 Аналіз показників платоспроможності

3.2 Аналіз показників фінансової стійкості

4. Шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Господарська діяльність підприємств, як і інші явища суспільного життя, потребує систематичного вивчення для успішного й ефективного управління нею. Одним із способів вивчення діяльності є аналіз.

Економічний аналіз – це система спеціальних знань для дослідження зміни і розвитку економічних явищ у їх взаємозв’язку та взаємообумовленості, що визначаються об’єктивними та суб’єктивними причинами з метою забезпечення цільового управління ними.

Економічний аналіз – це комплексне глибоке вивчення роботи підприємств, їх підрозділів та інших господарських формувань для об’єктивної оцінки її результатів і виявлення можливостей подальшого підвищення ефективності господарювання.

Предметом економічного аналізу є діяльність підприємств і їх підрозділів, а також інших господарських формувань, спрямована на досягнення максимальних результатів за мінімальних витрат.

З розвитком економіки нашої держави перед економістами постають нові складніші проблеми економічного аналізу і його теорії. Нові об’єкти, а також завдання економічного аналізу потребують застосування потрібних їм методологій і засобів дослідження економічних явищ і процесів, тобто подальшого розвитку теорії економічного аналізу, а також методики її викладання. Глибокі знання теоретичних основ економічного аналізу є важливою передумовою для активної участі спеціалістів з вищою економічною освітою в правильній організації і веденні на належному рівні аналітичної роботи, що забезпечує підприємство необхідною для управління інформацією.

Об’єктом дослідження даної роботи є відкрите акціонерне товариство “Костопільський завод продовольчих товарів”. Досліджуваний період – 2006 рік.

Завданнями розрахункової роботи є:

описати загальну характеристику підприємства;

проаналізувати актив і пасив балансу;

провести параметричний аналіз;

розробити шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства

Метою виконання розрахункової роботи є поглиблення теоретичних знань з курсу економічного аналізу та вміння їх застосовувати під час вирішення конкретних завдань, на базі самостійної роботи з нормативними документами, літературними джерелами, вміння застосовувати теоретичні та практичні знання з питань організації та методики аналітичної роботи.

Виконання розрахункової роботи допоможе закріпити знання, отримані на лекціях, оволодіти основними прийомами економічного аналізу дослідження діяльності підприємств

1. Загальна характеристика підприємства

Відкрите акціонерне товариство “Костопільський завод продовольчих товарів” засновано на добровільних засадах громадянами України (протокол № 1 від 08.04.1994 року) шляхом об’єднання їх грошових коштів та часток в майні приватизованого підприємства – Костопільського заводу продовольчих товарів.

Скорочена назва – ВАТ “Костопільський ЗПТ”.

Місцезнаходження Товариства: Україна, Рівненська обл., м. Костопіль, провулок Річний, 12.

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від виробничо-комерційної діяльності на принципах самоокупності, самофінансування та повного госпрозрахунку.

Предметом діяльності Товариства є:

– виробництво консервів, кондитерських виробів, настоянок, виноматеріалів та інших продовольчих товарів;

– виробництво хлібобулочних виробів;

– переробка молока та виробництво молочних консервів;

– зовнішньоекономічна діяльність;

– розробка виготовлення та реалізація товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного, науково-технічного призначення;

– пошиття та ремонт швейних виробів, одягу, взуття, трикотажних та хутряних виробів, тощо;

– оптова, роздрібна, консигнаційна та комісійна торгівля товарами народного споживання, сільськогосподарською продукцією, продукцією виробничо-технічного та науково-технічного призначення, транспортними засобами, спиртними напоями, тютюновими виробами;

– організація збору, переробка і реалізація вторинних ресурсів і сировини;

– організація та утримання фірмових магазинів, ресторанів, їдалень, кафе та надання інших послуг громадського харчування;

– надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

– сервісне обслуговування автомобілів, ремонт побутової техніки;

– вирощування, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції та лікарських рослин;

– організація та проведення виставок, ярмарок, аукціонів, фестивалів, конкурсів, створення та утримання гральних закладів;

– надання маркетингових, лізингових, інжинірингових, рекламних, інформаційних, посередницьких, консалтингових послуг;

– виконання будівельних, будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт.

Проведення своєї підприємницької діяльності Товариство здійснює згідно чинного законодавства України.

Товариство може займатися також і іншою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.

2. Аналіз фінансового стану підприємства

Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Аналіз фінансового стану підприємства є необхідною умовою ефективного управління формуванням, розміщенням та використанням ресурсів підприємства.

Фінансовий стан характеризується величиною, складом і структурою активів, власного капіталу і зобов’язань, відповідні співвідношення яких обумовлюють фінансову стійкість та платоспроможність підприємства.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. тому на нього впливають всі ці види діяльності підприємства. Передусім на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск та реалізація високоякісної продукції.

Основні напрями аналізу фінансового стану підприємства визначаються його завданнями та передбачають: аналіз структури та динаміки коштів підприємства за ступенем ліквідності, аналіз джерел коштів, аналіз показників платоспроможності, аналіз показників фінансової стійкості.

Методика аналізу фінансового стану підприємства:

Розраховуються нижченаведені показники за аналізовані періоди часу.

Визначається характер динаміки або тенденції.

У випадку виявлення негативної динаміки чи тенденції проводиться факторний аналіз для встановлення розміру впливу негативно діючих факторів.

Розробляються заходи щодо зменшення негативно діючих факторів та вишукуються джерела коштів для здійснення цих заходів.

2.1 Структурно-динамічний аналіз коштів підприємства за ступенем ліквідності

Аналіз фінансового стану доцільно почати з аналізу структури і динаміки коштів підприємства. Джерелом інформації для аналізу структури та динаміки коштів підприємства є форма №1 „Баланс”.

Підсумок за статтями Балансу називають валютою балансу, яка свідчить про вартість всього майна, що є в розпорядженні підприємства.

Для проведення аналізу активів підприємства розраховують абсолютні відхилення та темпи росту. Розрахунок проведемо в таблиці 2.1.1.

Таблиця 2.1.1.

Аналіз структури і динаміки активу балансу

Тис. грн.

№п/п

Показники

На початок року

На кінець року

Відхилення

+;-

%

1.

Необоротні активи, всього

3173,40

6998,90

3825,50

220,55

– у % до валюти балансу, в т.ч.

28,58

36,69

8,12

1.1

Нематеріальні активи

– у % до необоротних активів

– у % до валюти балансу

1.2

Незавершене будівництво

– у % до необоротних активів

– у % до валюти балансу

1.3

Основні засоби

3173,40

6998,90

3825,50

220,55

– у % до необоротних активів

100

100

0,00

– у % до валюти балансу

1.4

Довгострокові фінансові інвестиції

– у % до необоротних активів

– у % до валюти балансу

2.

Оборотні активи, всього

7931,60

12074,50

4142,90

152,23

-у % до валюти балансу в т.ч.

71,42

63,31

-8,12

2.1

Запаси

3212,30

4225,00

1012,70

131,53

– у % до оборотних активів

40,50

34,99

-5,51

86,40

– у % до валюти балансу

28,93

22,15

-6,78

76,58

2.2

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

4317,60

7431,70

3114,10

172,13

– у % до оборотних активів

54,44

61,55

7,11

– у % до валюти балансу

38,88

38,96

0,08

2.3

Дебіторська заборгованість за розрахунками

– у % до оборотних активів

– у % до валюти балансу

2.3.1.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

-у % до дебіторської заборгованості за розрахунками

– у % до валюти балансу

2.3.2.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

-у % до дебіторської заборгованості за розрахунками

-у % до валюти балансу

2.3.3.

Дебіторська заборгованість нарахованих доходів

-у % до дебіторської заборгованості за розрахунками

-у % до валюти балансу

2.3.4.

Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

– у % до дебіторської заборгованості за розрахунками

– у % до валюти балансу

2.4

Інша поточна дебіторська заборгованість

78,30

81,00

2,70

103,45

– у % до оборотних активів

0,99

0,67

-0,32

– у % до валюти балансу

0,71

0,42

-0,28

2.5

Поточні фінансові інвестиції

– у % до оборотних активів

– у % до валюти балансу

2.6

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

323,4

336,8

13,40

104,14

– у % до оборотних активів

4,08

2,79

-1,29

– у % до валюти балансу

2,91

1,77

-1,15

2.7

Інші оборотні активи

– у % до оборотних активів

– у % до валюти балансу

3.

Витрати майбутніх періодів

– у % до валюти балансу

Валюта балансу

11105,00

19073,40

7968,40

171,76

Рис.2.1.1.Динаміка активу балансу ВАТ ”Костопільський ЗТП”

За даним таблиці 2.1., порівнюючи валюту балансу на кінець звітного періоду з початком періоду, бачимо, що вона зросла на 7968,4 тис. грн. або на 71,76 %. Таке зіставлення дає змогу визначити загальний напрям зміни руху суми балансу. Таким чином у 2006 році ми спостерігаємо позитивне явище – збільшення суми балансу. Ця зміна зумовлена рядом факторів, зокрема, спостерігається збільшення наявних на підприємстві основних засобів на 3825,5 тис.грн., що становить 120,55 %. Збільшення на 4142,9 тис.грн. здійснилося також за рахунок оборотних активів, у тому числі за всіма їх складовими – запаси на 1012,7 тис.грн. (31,53%);дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – на 3114,10 тис.грн. (72,13%); інша поточна дебіторська заборгованість на – 2,7 тис.грн. (3,45%); грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті – на 13,40 тис.грн. (4,14%). Але якщо проаналізувати зміни у питомій вазі, то видно, що на кінець періоду порівняно з початком періоду зменшилась частка оборотних активів на 8,12% у валюті балансу. На початок звітного періоду найбільшу питому вагу в складі оборотних активів займає дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (54,44%). Найменшу питому вагу – інша поточна дебіторська заборгованість (0,99%). На кінець звітного періоду найбільшу питому вагу в складі оборотних активів також займає дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (61,55%). Найменшу питому вагу – інша поточна дебіторська заборгованість (0,67%). Частка необоротних активів, навпаки, зросла на 8,12%. Але, загалом, у 2006 році спостерігається позитивна тенденція всіх складових активу балансу. Для оглядності цю динаміку ми зобразили у вигляді стовпчикової діаграми.

На основі даних балансу” ВАТ „Костопільський ЗТП” проведемо аналіз структури та динаміки коштів (активів) підприємства за ступенем ліквідності, для чого заповнимо таблицю 2.2. Ліквідність активів визначається як величина зворотна часу, необхідному для перетворення їх у грошові кошти. Чим менший час, необхідний для перетворення даного виду активів у гроші, тим вища його ліквідність.

Таблиця 2.1.2.

Структурно-динамічний аналіз коштів (активів) підприємства за ступенем ліквідності

Показники

На початок року

На кінець року

Відхилення

сума, тис. грн

питома вага, %

сума, тис. грн

питома вага, %

За сумою

Тр, %

За питомою вагою

1.Вартість коштів(майна), що контролює підприємство, у т.ч.:

11105,00

100

19073,40

100

7968,40

171,76

1.1.Швидко ліквідні активи(сума грошових коштів та їх еквівалентів)

323,40

2,91

336,80

1,77

13,40

104,14

-1,15

1.2.Середньо ліквідні активи(2 розділ активу-грошові кошти та їх еквіваленти)

7608,20

68,51

11737,70

61,54

4129,50

154,28

-6,97

1.3.Активи сповільненої ліквідності(1 розділ активу)

3173,40

28,58

6998,90

36,69

3825,50

220,55

8,12

Витрати майбутніх періодів

В процесі аналізу позитивно оцінюється збільшення вартості майна підприємства за аналізовані періоди на 7968,4 тис.грн., що становить 171,76%, оскільки свідчить про більш високу оцінку бізнесу. Також позитивною фінансовою динамікою підприємства є перевищення сум і темпів росту середньо ліквідних активів над активами сповільненої ліквідності, тобто необоротних активів. Для більш наглядного спостереження за структурою коштів підприємства доцільно побудувати кругові діаграми.

Структура коштів ВАТ „Костопільський ЗТП” за ступенем ліквідності на початок 2006 року

Рис. 2.1.2. Структура коштів ВАТ „Костопільський ЗТП” за ступенем ліквідності на початок 2006 року

Структура коштів ВАТ „Костопільський ЗТП” за ступенем ліквідності на кінець 2004 року

Рис. 2.1.3. Структура коштів ВАТ „Костопільський ЗТП” за ступенем ліквідності на кінець 2006 року

2.2 Структурно-динамічний аналіз джерел коштів

Таблиця 2.2.1.

Аналіз структури і динаміки пасиву балансу

Тис. грн

№ п/п

Показники

На початок року

На кінець року

Відхилення

+;-

%

1.

Власний капітал, всього

7839,50

12845,20

5005,70

163,85

– у % до валюти балансу, в т.ч.

70,59

67,35

-3,25

1.1

Статутний капітал

990,50

990,50

0,00

-у% до власного капіталу

12,63

7,71

-4,92

-у % до валюти балансу

8,92

5,19

-3,73

1.2

Пайовий капітал

-у % до власного капіталу

-у % до валюти балансу

1.3

Додатковий вкладений капітал

-у % до власного капіталу

-у % до валюти балансу

1.4

Інший додатковий капітал

240,20

240,20

0,00

-у % до власного капіталу

3,06

1,87

-1,19

-у % до валюти балансу

2,16

1,26

-0,90

1.5

Резервний капітал

-у % до власного капіталу

-у % до валюти балансу

1.6

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)

6608,80

11614,50

5005,70

175,74

-у % до власного капіталу

84,30

90,42

6,12

-у % до валюти балансу

59,51

60,89

1,38

2.

Забезпечення наступних витрат і платежів

-у % до валюти балансу в т.ч.

3.

Довгострокові зобов’язання, всього

-у % до валюти балансу

4.

Поточні зобов’язання, всього

3265,50

6228,20

2962,70

190,73

-у % до валюти балансу

29,41

32,65

3,25

4.1

Короткострокові кредити банків

903,50

1295,50

392,00

143,39

-у % до поточних зобов’язань

27,67

20,80

-6,87

-у % до валюти балансу

8,14

6,79

-1,34

4.2

Векселі видані

-у % до поточних зобов’язань

-у % до валюти балансу

4.3.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1013,70

2898,50

1884,80

285,93

-у % до поточних зобов’язань

31,04

46,54

15,50

-у % до валюти балансу

9,13

15,20

6,07

4.4

Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом

617,90

758,30

140,40

122,72

-у % до поточних зобов’язань

18,92

12,18

-6,75

-у % до валюти балансу

5,56

3,98

-1,59

4.5

Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування

224,60

338,10

113,50

150,53

-у % до поточних зобов’язань

6,88

5,43

-1,45

-у % до валюти балансу

2,02

1,77

-0,25

4.6

Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці

488,10

920,20

432,10

188,53

-у % до поточних зобов’язань

14,95

14,77

-0,17

-у % до валюти балансу

4,40

4,82

0,43

4.7

Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками

-у % до поточних зобов’язань

-у % до валюти балансу

4.8

Поточні зобов’язання із внутрішніх розрахунків

-у % до поточних зобов’язань

-у % до валюти балансу

4.9

Інші поточні зобов’язання

17,70

17,60

-0,10

99,44

-у % до поточних зобов’язань

0,54

0,28

-0,26

-у % до валюти балансу

0,16

0,09

-0,07

Валюта балансу

11105,00

19073,40

7968,40

171,76

Аналізуючи джерела коштів, вкладених у майно, можна зробити наступні висновки: на кінець періоду, порівняно з початком періоду зріс власний капітал на 5005,70 тис. грн., що становить 163,85% за рахунок нерозподіленого прибутку. Також зросли поточні зобов’язання на 2962,70 тис. грн., тобто на 90,73%, цей ріст був зумовлений зростанням кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 1884,80 тис. грн.;поточних зобов’язань за розрахунками з бюджетом на 140,40 тис. грн.; поточних зобов’язань за розрахунками зі страхування на 113,50 тис. грн.; поточних зобов’язань за розрахунками з оплати праці на 432,10 тис. грн. Разом з тим відбулося погашення інших поточних зобов’язань на суму 0,10 тис. грн.

Для більш наглядного зображення динаміку основних складових пасиву балансу зобразимо у вигляді стовпчикової діаграми. Рис.2.2.1.

Рис. 2.2.1. Динаміка пасиву балансу ВАТ „Костопільський ЗТП”

Таблиця 2.2.2.

Структурно-динамічний аналіз джерел коштів ВАТ „Костопільський ЗТП”

Показники

На початок року

На кінець року

Відхилення

сума, тис. грн

питома вага, %

сума, тис. грн

питома вага, %

За сумою

Тр,%

За питомою вагою

1.Вартість майна, у т.ч.:

11105,00

100

19073,40

100

7968,40

171,76

1.1.Джерела власних коштів (1+2 розділ пасиву)

7839,50

70,59

12845,20

67,35

5005,70

163,85

-3,25

1.2. Джерела залучених коштів – всього, з них:

3265,50

29,41

6228,20

32,65

2962,70

190,73

3,24

1.2.1.Довготермінові джерела залучених коштів

1.2.2.Короткострокові (поточні)джерела залучених коштів

3265,50

29,41

6228,20

32,65

2962,70

190,73

3,25

1.3.Доходи майбутніх періодів

Висновок: на кінець звітного періоду у порівнянні в з початком періоду спостерігається значне зростання вартості майна, а саме на 7968,40 тис.грн. або на 71,76%. Ц е зумовлено зростанням як джерел власних коштів на 5005,70 тис.грн., так і зростанням джерел залучених коштів 2962,70 тис.грн.. Позитивно оцінюється перевищення сум і темпів росту джерел власних коштів над залученими. На початок періоду вартість власних та залучених коштів має суттєву різницю (41,80%), на кінець періоду ця різниця дещо зменшилася і становила 34,7%. Також можна зробити висновок, що ВАТ „Костопільський ЗТП” має досить високий рівень фінансової незалежності, оскільки частка джерел власних коштів перевищує 50% (становить 70,59%).

Для більш наглядної характеристики джерел коштів ВАТ „Костопільський ЗТП” на початок та кінець періоду доцільно побудувати кругові діаграми.

Структура джерел коштів ВАТ „Костопільський ЗТП” на початок 2006 року

Рис. 2.2.2. Структура джерел коштів ВАТ „Костопільський ЗТП” на початок 2006 року

Рис. 2.2.3. Структура джерел коштів ВАТ „Костопільський ЗТП” на кінець 2006 рок

3. Параметричний аналіз

3.1 Аналіз показників платоспроможності

Наступним етапом аналізу фінансового стану підприємства є оцінка ліквідності та платоспроможності.

Потрібно зазначити, що платоспроможність – можливість підприємства своєчасно задовольнити платіжні зобов’язання. Ліквідність – здатність підприємства перетворити свої активи в грошові кошти для покриття боргових зобов’язань.

Для оцінки ліквідності підприємства необхідно порахувати наступні коефіцієнти:

Коефіцієнт поточної ліквідності/коефіцієнт покриття, коефіцієнт загальної ліквідності/ – дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов’язань.

Якщо поточні активи перевищують по величині поточні зобов’язання, підприємство може розглядатися як таке, що успішно функціонує.

Кпл = ОА/ПЗ

Кпл поч.=7931,6/3265,5=2,43

Кпл кін.=12074,5/6228,2=1,94

ОА – оборотні активи,

ПЗ – поточні зобов’язання .

В нашому випадку як на початок так і на кінець звітного періоду відношення оборотних активів і поточних зобов’язань більше одиниці. Отже, можна зробити висновок, що підприємство функціонує успішно.

Коефіцієнт швидкої ліквідності /миттєвої ліквідності/ – враховує якість оборотних активів. При його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи (крім запасів).

Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується за формулою:

Кшл = (ОА-ВЗ)/ПЗ,

Кшл поч.=( 7931,6-2680,7)/3265,5=1,61

Кшл кін.=(12074,5-3210,5)/6228,2=1,42

де: ВЗ – виробничі запаси.

Орієнтовне значення цього коефіцієнта дорівнює 1. На початок звітного періоду значення цього коефіцієнта становило 1,61, тобто на одну гривню поточних зобов’язань підприємство має 1,61 грн. ліквідних активів. В нашому випадку цей коефіцієнт має тенденцію до зниження, що є негативним для підприємства.

Більш точним коефіцієнтом платоспроможності є коефіцієнт абсолютної ліквідності, який показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов’язань може бути погашена негайно.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується за формулою:

КАЛ = ГК / ПЗ,

Кал поч. року = 323,4/3265,5=0,099

Кал кін. року = 336,8/6228,2= 0,054,

де: ГК – грошові кошти.

Теоретичне значення даного коефіцієнта не повинне бути меншим 0.2 – 0.25.

Позитивна динаміка даного коефіцієнта – до зростання. В даному випадку коефіцієнт є досить низьким і має негативну тенденцію до зниження, тому підприємству потрібно приймати заходи щодо збільшення величини грошових коштів та їх еквівалентів.

Узагальнення результатів розрахунків, обчислення динаміки зміни коефіцієнтів ліквідності підприємства проводиться в таблиці 3.1.

Таблиця3.1.

Аналіз динаміки коефіцієнтів ліквідності (платоспроможності)

№ з/п

Коефіцієнти

На початок року

На кінець року

Відхилення

+,-

%

1.

Коефіцієнт поточної ліквідності

2,43

1,94

-0,49

79,82

2.

Коефіцієнт швидкої ліквідності

1,61

1,42

-0,18

88,51

3.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,099

0,054

-0,04

54,60

Проаналізувавши дану таблицю, можна зробити висновки, що всі коефіцієнти мають негативну тенденцію до зниження. Так, коефіцієнт поточної ліквідності на кінець року, порівняно з початком року зменшився на 0,49 одиниць, що становить 79,82%; коефіцієнт швидкої ліквідності зменшився на 0,18 одиниць, тобто на 88,51%; коефіцієнт абсолютної ліквідності зменшився на 0,04 одиниць, тобто на 54,60%. Тенденцію даних показників досить наглядно можна зобразити, використовуючи графічний метод.

Наступним етапом економічного аналізу є проведення факторного аналізу.

Рис. 3.1.1. Динаміка коефіцієнтів ліквідності ВАТ „Костопільський ЗТП”

Наступним етапом економічного аналізу є проведення факторного аналізу коефіцієнтів загального покриття та абсолютної ліквідності методом ланцюгових підстановок та відносних різниць, використовуючи, як вихідні, дані таблиці 3.1.2.

Таблиця3.1.2.

Вихідні дані для проведення факторного аналізу

Показники

На початок року

На кінець року

Відхилення

Абс.+,-

Темп росту, %

1.Оборотні активи, тис. грн

7931,60

12074,50

4142,90

152,23

2.Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

323,40

336,80

13,40

104,14

3.Поточні зобов’язання, тис. грн

3265,50

6228,20

2962,70

190,73

4.Коефіціїнт загального покриття

2,43

1,94

-0,49

79,82

5.Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,10

0,05

-0,04

54,60

Таблиця 3.1.3.

Розрахунок впливу факторів на зміну коефіцієнта загального покриття прийомом ланцюгових підстановок

Підстановка

Оборотні активи (Х1)

Поточні зобов’язання (Х2)

Результуючий показник – коефіцієнт покриття (Y)

Розмір впливу фактора

“0”

7931,6

3265,5

2,429

“1”

12074,5

3265,5

3,698

1,27

“2”

12074,5

6228,2

1,939

-1,76

Сумарний вплив факторів

-0,49

Результуючий показник, тобто коефіцієнт покриття зменшився на 0,49 одиниць. Збільшення оборотних активів на 4142,9 тис. грн., що в свою чергу призвело до зростання результуючого показника на кінець року на 1,27 одиниці. Але, разом з тим, на кінець року зросла величина поточних зобов’язань на 2962,7 тис. грн., що спричинило зменшення коефіцієнт покриття на 1,76 одиниць. В цілому, сумарний вплив обох факторів спричинив зниження результуючого показника – коефіцієнта покриття на 0,49 одиниць, що оцінюється негативно.

Таблиця 3.1.4.

Розрахунок впливу факторів на зміну коефіцієнта абсолютної ліквідності прийомом ланцюгових підстановок

Підстановка

Грошові кошти та їх еквіваленти (Х1)

Поточні зобов’язання (Х2)

Результуючий показник – коефіцієнт абсолютної ліквідності (Y)

Розмір впливу фактора

“0”

323,40

3265,50

0,099

“1”

336,80

3265,50

0,103

0,004

“2”

336,80

6228,20

0,054

-0,05

Сумарний вплив факторів

-0,04

Результуючий показник, тобто коефіцієнт абсолютної ліквідності зменшився на 0,04 одиниці. Це відбулося під впливом збільшення розміру грошових коштів та їх еквівалентів на кінець року на 13,4 тис. грн. Цей фактор спричинив зростання результуючого показника на 0,004 одиниці. Але на кінець року також відбулося збільшення розміру поточних зобов’язань на 2962,7 тис. грн., що вплинуло на зменшення коефіцієнта абсолютної ліквідності на 0,05 одиниць. Сумарний вплив обох факторів на результуючий показник є негативним і становить 0,04 одиниць.

Особливістю прийому відносних різниць є використання в процесі розрахунку не абсолютних значень показників, а їх темпів росту.

Вплив фактора х1 розраховується за формулою:

Формула для розрахунку впливу фактора х2:

Загальний вплив обох факторів на результуючий показник:

Ух1,х2 = Ух1 + Ух2.

Вплив фактора х1 на коефіцієнт покриття становитиме:

Вплив фактора х2 на коефіцієнт покриття становитиме:

Загальний вплив обох факторів на результуючий показник:

Ух1,х2 = 1,27 + (-1,76) = -0,49.

Вплив фактора х1 на коефіцієнт абсолютної ліквідності становитиме:

Вплив фактора х2 на коефіцієнт становитиме:

Загальний вплив обох факторів на результуючий показник:

Ух1,х2 = 0,004 + (-0,05) = -0,04.

Провівши факторний аналіз коефіцієнтів загального покриття та абсолютної ліквідності методом відносних різниць ми отримали ті ж результати, що і після проведення ланцюгових підстановок. Величина впливу кожного фактора при розрахунку двома методами співпала.

3.2 Аналіз показників фінансової стійкості

Під фінансовою стійкістю підприємства розуміють його платоспроможність в часі з дотриманням умови фінансової рівноваги між власними та залученими засобами.

Фінансову звітність підприємства характеризують за допомогою наступних показників.

Коефіцієнт фінансової незалежності (коефіцієнт автономії) – визначає частку коштів власників підприємства в загальній сумі коштів, вкладених в майно підприємства. Коефіцієнт характеризує можливість підприємства виконати свої зовнішні зобов’язання за рахунок використання власних коштів, незалежність його функціонування від залучених позикових коштів.

Кф.н. = ВК / ВМ

де: ВК – власний капітал;

ВМ – вартість майна підприємства.

Кф.н.поч.р. = 7839,5 / 11105,0 = 0,706;

Кф.н.кін.р. = 12845,2 /19073,4 = 0,673.

Коефіцієнт фінансової незалежності має 2 альтернативних визначення (економічні характеристики):

Він показує, скільки гривень власного капіталу припадає на 1 гривню вартості майна.

Він показує, яка частка власного капіталу в структурі вартості майна.

Нормативне мінімальне значення даного коефіцієнта оцінюється на рівні 0,5. На підприємстві значення коефіцієнта фінансової незалежності перевищує зазначене мінімальне значення.

Коефіцієнт фінансової залежності – є оберненим до попереднього коефіцієнта і показує скільки одиниць сукупних джерел припадає на одиницю власного капіталу.

Коефіцієнт фінансової залежності розраховується за формулою:

Кф.з. = ВМ / ВК

Кф.з.поч.р. = 11105,0 /7839,5 = 1,42;

Кф.з.кін.р. = 19073,4/12845,2 = 1,48.

Зниження даного коефіцієнта оцінюється позитивно. Нормативне значення становить 2. На початок року на ВАТ „Костопільський ЗТП” в кожній 1,42 грн., вкладеній в активи підприємства, 42 коп. – позикові, проте на кінець року на 1,30 грн., вкладену в активи, позикові кошти становили вже 48 коп..

Коефіцієнт фінансової стабільності (стійкості) – характеризує забезпеченість заборгованості власними коштами. Перевищення власних коштів над позиковими свідчить про фінансову стійкість підприємства.

Коефіцієнт фінансової стабільності розраховується за формулою:

Кф.с. = ВлК / ПК,

де: ВлК – власні кошти,

ПК – позикові кошти.

Кф.с.поч.р. = 7839,5 /3265,5 =2,4 ;

Кф.с.кін.р. = 12845,2 /6228,2 = 2,06.

Позитивно оцінюється перевищення коефіцієнтом значення 1. Зниження даного коефіцієнта оцінюється позитивно. Нормативне значення становить 2.В нашому випадку він знизився на 0,02.

Коефіцієнт залежності підприємства від довгострокових зобов’язань – показує співвідношення між джерелами довгострокових пасивів або зобов’язань і джерелами власних коштів. Чим вище значення цього показника, тим більша залежність підприємства від довгострокових зобов’язань. Даний коефіцієнт розраховується за формулою:

Кз.дз. = ДвЗ / ВК,

де: ДвЗ – довгострокові зобов’язання;

ВК – власний капітал.

Коефіцієнт залежності підприємства від довгострокових зобов’язань не визначається, тому що підприємство немало довгострокових зобов’язань..

Коефіцієнт ділової активності – свідчить про, скільки виручки приносить кожна гривня майна підприємства, тобто наскільки ефективно використовується майно, що контролює підприємство. Даний коефіцієнт обчислюється за формулою:

Кд.а. = Вр / ВМсер,

де: ВР – виручка (дохід) від реалізації,

ВМсер. – середня вартість майна підприємства.

ВМсер. = (ВМпоч.р. + ВМкін.р.) / 2 = (11105,0 +19073,4 ) / 2 = 15089,2.

Кд.а. = 78237,0/15089,2 = 5,18.

Коефіцієнт ділової активності показує, що кожна гривня майна підприємства приносить 5,18 гривень виручки.

Коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів – характеризує скільки чистого прибутку приносить кожна гривня майна підприємства. Даний коефіцієнт обчислюється за формулою:

Ке.ф. = ЧП / ВМсер,

де: ЧП – чистий прибуток.

Ке.ф.= 5005,7 / 15089,2 =0,33.

Коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів показує, що одна гривня майна підприємства приносить 33 коп. чистого прибутку.

Узагальнення результатів розрахунків, обчислення динаміки зміни коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства наведемо в таблиці 3.2.1.

Таблиця 3.2.1.

Аналіз динаміки коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства

№ з/п

Коефіцієнти

На початок року

На кінець року

Відхилення

+,-

%

1

2

3

4

5

6

1.

Коефіцієнт фінансової незалежності

0,706

0,673

-0,03

95,40

2.

Коефіцієнт фінансової залежності

1,42

1,48

0,07

104,82

3.

Коефіцієнт фінансової стійкості

2,04

20,6

0,02

100,98

4.

Коефіцієнт залежності підприємства від довгострокових зобов’язань

5.

Коефіцієнт ділової активності

5,18

6.

Коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів

0,33

Негативними змінами є зниження коефіцієнта фінансової незалежності на 0,03 одиниць (на 4,6 %). Також негативним є явище збільшення коефіцієнта фінансової залежності на 0,07 одиниці, що становить 4,82%. Позитивним є явище збільшення коефіцієнта фінансової стійкості на 0,02 одиниці (на 0,98%)

Застосовуючи прийом абсолютних різниць розраховуємо вплив зміни коефіцієнта фінансової незалежності (фактор х2) та вартості майна (фактор х1) на величину власного капіталу підприємства.

Прийом абсолютних різниць.

Вплив фактора х1 на результуючий показник розраховується за формулою:

= (19077,3 – 11105,0)* 0,706 = 5628,444(тис. грн.);

Вплив фактора х2 на результуючий показник розраховується за формулою:

= (0,673 – 0,706)*19077,3 = -629,551 (тис. грн.

.

Узагальнюючий вплив обох факторів на результуючий показник визначається за формулою:

Ух1,х2 = Ух1 + Ух2 = 5660,333+(- 763,092) = 4998,893(тис. грн.).

Тобто, використовуючи прийом абсолютних різниць, ми визначили, що за рахунок впливу обох факторів величина власного капіталу зросла на 4998,893 тис. грн. На таке зростання вплинуло збільшення вартості майна на 7968,4тис. грн., що призвело до збільшення величини власного капіталу на 5660,33 тис. грн.. Також зменшення коефіцієнта фінансової незалежності на 0,4 одиниць, що призвело до зменшення величини власного капіталу на 763,09 тис. грн.

Проте розрахована таким чином величина зміни власного капіталу дещо відрізняється від балансового значення. Ця різниця викликана похибкою, пов’язаною із заокругленням коефіцієнта фінансової незалежності, але дана погрішність в обчисленні допускається, оскільки не перевищує 5% .

4. Шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства

Під час проведення аналізу фінансового стану ВАТ „Костопільський ЗТП” ми оцінили ключові результативні та фінансові показники роботи підприємства. Багато уваги приділили вивченню основних показників фінансового стану, руху грошових коштів та капіталу.

В результаті проведених досліджень можна зробити висновок, що фінансовий стан підприємства за аналізований період покращився, про що свідчить зростання валюти балансу, показників фінансової стійкості.

Однак незважаючи на зростання величини грошових коштів, їх величина є не досить високою. Тобто підприємству слід вжити заходів щодо збільшення у складі своїх активів частки грошових коштів. Щодо джерел отримання грошових коштів, то до них відносяться:

Отримання дебіторської заборгованості.

Продаж матеріальних і нематеріальних активів (зайвих запасів).

Отримання банківських кредитів.

Залучення інвестицій, приватного капіталу та інших внесків.

Також для покращення фінансового стану на ВАТ „Костопільський ЗТП” також можна вжити наступних заходів:

Збільшити величину швидко ліквідних активів( грошових коштів та їх еквівалентів) за рахунок дослідження складу потенційних споживачів продукції на предмет їх платоспроможності, різного роду впливу на дебіторів, реалізації зайвих або надмірних товарно-матеріальних цінностей.

Проводити удосконалення форм безготівкових розрахунків з врахуванням платоспроможності підприємств – споживачів.

Проводити детальний аналіз дебіторської заборгованості з метою прийняття поточних управлінських рішень, спрямованих на її скорочення, і застосування своєчасних заходів по стягненню сумнівної дебіторської заборгованості. З метою зменшення дебіторської заборгованості можна застосовувати знижки для покупців та клієнтів при попередній оплаті послуг, а також при швидшій оплаті; своєчасно вживати заходи щодо усунення простроченої заборгованості.

Проводити аналіз товарно-матеріальних цінностей з метою виявлення і усунення понаднормативних запасів матеріальних цінностей.

Використовувати основні напрямки розвитку і вдосконалення виробництва з метою покращення фінансових результатів від господарської діяльності. До таких заходів можна віднести використання досягнень науково-технічного прогресу, удосконалення структури виробництва, удосконалення системи управління, підвищення якості виготовленої продукції та наданих послуг, планування і мотивація діяльності ( участь працівників в капіталі підприємства і його прибутках)

Висновки

Аналіз фінансового стану підприємства є необхідною умовою ефективного управління формуванням, розміщенням та використанням ресурсів підприємства. Фінансовий стан характеризується величиною, складом і структурою активів, власного капіталу і зобов’язань.

Відкрите акціонерне товариство “Костопільський завод продовольчих товарів” має фінансову стійкість та платоспроможність підприємства

Розглядаючи і порівнюючи кінець звітного періоду з початком можна зробити висновки, що у 2006 році ми спостерігаємо позитивне явище – збільшення суми балансу, а саме на 7968,40 тис.грн. або на 71,76%. Ця зміна зумовлена рядом факторів, зокрема, спостерігається збільшення наявних на підприємстві основних засобів на 3825,5 тис.грн., що становить 120,55 %. Збільшення на 4142,9 тис.грн. здійснилося також за рахунок оборотних активів, у тому числі за всіма їх складовими, частка яких на кінець періоду порівняно з початком періоду зменшилась на 8,12%. Також позитивною фінансовою динамікою підприємства є перевищення сум і темпів росту середньо ліквідних активів над активами сповільненої ліквідності, тобто необоротних активів.Але, загалом, у 2006 році спостерігається позитивна тенденція всіх складових активу балансу. При аналізі динаміки джерел коштів можна побачити, що зросли як джерела власних коштів на 5005,70 тис.грн. так і джерела залучених коштів на 2962,70 що є позитивним для підприємства, а також темпи росту власних коштів перевищують темпи росту залучених, що і сприяє збільшенню вартості майна. Також можна зробити висновок, що ВАТ „Костопільський ЗТП” має досить високий рівень фінансової незалежності, оскільки частка джерел власних коштів перевищує 50% (становить 70,59%).

Платоспроможність – можливість підприємства своєчасно задовольнити платіжні зобов’язання. Ліквідність – здатність підприємства перетворити свої активи в грошові кошти для покриття боргових зобов’язань.

Провівши аналіз коефіцієнтів платоспроможності можна зробити висновки, що всі коефіцієнти мають негативну тенденцію до зниження. Так, коефіцієнт поточної ліквідності на кінець року, порівняно з початком року зменшився на 0,49 одиниць, коефіцієнт швидкої ліквідності – на 0,18 одиниць, коефіцієнт абсолютної ліквідності – на 0,04 одиниць. Отже це означає що платоспроможність підприємства не є високою.

Проаналізувавши показники фінансової стійкості можна зробити висновки, що негативними змінами є зниження коефіцієнтів фінансової незалежності на 0.04 одиниці, коефіцієнта ділової активності – на 1.78, а також коефіцієнта ефективності використання фінансових ресурсів: на початок року одна гривня майна підприємства приносила 33 коп. чистого прибутку, проте на кінець року на ВАТ „Костопільський ЗТП” ситуація змінилася на гірше: з 1 грн. майна стало отримувати 0,3 грн. чистого прибутку. Позитивно оцінюється збільшення коефіцієнта фінансової стійкості та коефіцієнта фінансової залежності.

Список використаної літератури:

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87.

П(С)БО 11 “Зобов’язання”, затверджене наказом Міністерств фінансів України від 31.03.99р. №87// Все про бухгалтерський облік.-2000-№86

Білоус О.С., Вовк В.М., Федорович Р.В.Аналіз формування і використання фінансових ресурсів підприємства: методичний аспект.-Тернопіль: Астон. 2005- 224 с.

Економічний аналіз: Навч.посібник для студ. ВНЗ спец. Облік і аудит” /За редакц. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир.: ПП „Рута”, 2003. – 680с.

Економічний аналіз: Навч.посібник /За ред. Акад.. НАНУ. роф. М.Г.Чумаченка. – К.:КНЕУ, 2001. – 540с.

Івахненко В.М., Курс економічного аналізу: Навчальний посібник// Київ: Знання-Прес, 2000. – 208 с.

8. Козак В.Г., Козак Г.Я. Аналіз фінансового стану акціонерного товариства. – К.: Аграр.наука, 2000. – 172 с.

9. Коробов М.Я., Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навчальний посібник// Київ, “Знання”, 2000р.

10.Лазаришина І.Д. Методологія та організація економічного аналізу.: Монографія.- Рівне: УДУВГП, 2004.-112 с.

11. Лазаришина І.Д. Економічний аналіз: історія та тенденції розвитку: Монографія.- Рівне: УДУВГП, 2002.-182 с.

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2,

Коди

Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство ВАТ „Костопільський ЗПТ”

за ЄДРПОУ

00375987

Територія

за КОАТУУ

5623410100

Форма власності приватна

за КФВ

10

Орган державного управління

за СПОДУ

6024

Галузь кондитерська

за ЗКГНГ

18114

Вид економічної діяльності вигот. конд. виробів

за КВЕД

15.82,0

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

Адреса __м. Костопіль пров. Річковий 12_________________________________________________

БАЛАНС

на _1 січня___2006 р.

Форма N 1 Код за ДКУД

1801001

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

первісна вартість

011

накопичена амортизація

012

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

залишкова вартість

030

3173,4

6998,9

первісна вартість

031

4575,4

8946,5

знос

032

( 1402,0 )

( 1947,6 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом I

080

3173,4

6998,9

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

2680,7

3210,5

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

готова продукція

130

531,6

1014,5

товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

4317,6

7431,7

первісна вартість

161

4317,6

7431,7

резерв сумнівних боргів

162

( )

( )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

78,3

81,0

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

324,3

336,8

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом II

260

7931,6

12074,5

III. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

11105,0

19073,4

ПАСИВ

Код

рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

990,5

990,5

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

240,2

240,2

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

6608,8

11614,5

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом I

380

7839,5

12845,2

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

III. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

Відстрочені податкові зобов’язання

460

Інші довгострокові зобов’язання

470

Усього за розділом III

480

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

903,5

1295,5

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1013,7

2898,5

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

617,9

758,3

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

224,6

338,1

з оплати праці

580

488,1

920,2

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов’язання

610

17,7

17,6

Усього за розділом IV

620

3265,5

6228,2

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

11105,0

19073,4

Керівник _________________М.Ч. Кучерук_

О.С.Чувашова_

Головний бухгалтер ________

Додаток до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство ВАТ „Костопільський ЗПТ”

за ЄДРПОУ

00375987

Територія

за КОАТУУ

5623410100

Орган державного управління ______________________________

за СПОДУ

06024

Галузь __________________________________________________

за ЗКГНГ

18114

Вид економічної діяльності вигот. конд. виробів

за КВЕД

15.82,0

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

Звіт про фінансові результати

за ____рік______ 2005 р.

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній
період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

78237

51370,2

Податок на додану вартість

015

( 13039,5 )

( 8561,7 )

Акцизний збір

020

( )

( )

025

( )

( )

Інші вирахування з доходу

030

( )

( )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

65197,5

42808,5

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 54415,6 )

( 34436,1 )

Валовий:

прибуток

050

10781,9

8372,4

збиток

055

( )

( )

Інші операційні доходи

060

( 97,4 )

( 40,7 )

Адміністративні витрати

070

( 2611,3 )

( 1542,4 )

Витрати на збут

080

( 915,8 )

( 435,4 )

Інші операційні витрати

090

( 429,2 )

( 304,4 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

6923,0

6130,9

прибуток

100

збиток

105

( )

( )

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

4,0

2,5

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

( 140,4 )

( 61,9 )

Втрати від участі в капіталі

150

( )

( )

Інші витрати

160

( )

( )

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

6786,6

6071,5

збиток

175

( )

( )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 1780,9 )

( 1594,0 )

Фінансові результати від звичайної діяльності:

5005,7

4477,5

прибуток

190

збиток

195

( )

( )

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

( )

( )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( )

( )

Чистий:

прибуток

220

5005,7

4477,5

збиток

225

( )

( )

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

44267,5

28151,8

Витрати на оплату праці

240

9009,5

5258,4

Відрахування на соціальні заходи

250

3386,4

2012,2

Амортизація

260

545,6

214,7

Інші операційні витрати

270

1502,8

1090,1

Разом

280

58711,6

36727,2

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний
період

За попередній

період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

19048

19048

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

19048

19048

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

262,79

235,06

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

262,79

235,06

Дивіденди на одну просту акцію

340

Керівник _____________________________М.Ч. Кучерук

Головний бухгалтер __________________ О.С.Чувашова

______________

Поделиться статьёй
Поделиться в telegram
Поделиться в whatsapp
Поделиться в vk
Поделиться в facebook
Поделиться в twitter
Виктор Андреев
Виктор Андреев
Я являюсь кандидатом психологических наук. Работаю преподавателем 21 год. Окончил НГМУ (факультет социальной работы, клинической психологии и менеджмента). Создал 4 монографии и 2 диссертации. Поскольку загруженность на основной работе небольшая, я подрабатываю на сайте «Диплом777» написанием контрольных, рефератов, сочинений. Во время сессии пишу курсовые проекты.

Ещё статьи

Нет времени делать работу? Закажите!
Вид работы
Тема
Email

Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработкой ваших персональных данных.